Samordningsförbundet

FINSAM MittSkåne

Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom
rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region
Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Vi arbetar för att skapa ett
samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och
gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden.

 

Läs merkontakta oss

Samordningsförbundet MittSkåne bildades 2011 i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning 

Förbundets ändamål är att inom Eslöv, Höör och Hörby ansvara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan dess medlemmar i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Våldet måste stoppas!

"NNS deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten och Socialstyrelsen i ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta. Den 10 oktober genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltog. NNS kommer att starta pilotverksamhet med ett antal samordningsförbund på ett antal platser i landet för att...

Det sociala sammanhanget – om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap!

Nu är vår bok klar och du kan läsa eller skriva ut den här!   Vi har mellan åren 2012-2017 initierat och drivit ett flertal stora samverkansinsatser. I denna bok beskrivs tre av dessa insatser. Det som dessa tre insatser haft gemensamt är dels att de syftat till att öka graden av självförsörjning bland deltagarna, dels att de alla utgått från salutogent perspektiv. I detta perspektiv har det sociala sammanhanget och känslan av sammanhang haft särskild betydelse. Malmö Universitet har under flera år haft olika uppdrag för Finsam MittSkåne att studera, kartlägga och följa upp dessa insatser. Denna bok sammanfattar de erfarenheter som de olika...

Fördjupad samverkan mot överskuldsättning!

      Utdrag från Kontrapunkt.se     31 augusti 2017        Maria Lindstedt Kampen mot överskuldsättning.... ....vinns på lokal nivå! Det är rubriken på ett informationsblad som våra kollegor tar med till socialchefskonferensen i Östersund den 27-29 sept. Lokal samverkan och att fler ska  våga och kunna ställa frågor och ge stöd inom budget- och skuldfrågor är även ett av de förslag som vi i projektet vill jobba vidare med. Igår hade vi telefonmöte med Finsam förbundet MittSkåne. De har tagit ett initiativ att involvera primärvården och psykiatrin att samverka med budget- och skuldrådgivningen. Initiativet kommer ursprungligen från de...

Rapport till regeringen!

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lämnat in en återrapport om åtgärder för att förstärka insatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. I myndigheternas regleringsbrev för 2016 fick myndigheterna ett uppdrag att verka för att stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning förstärks genom samverkan inom samordningsförbunden. Nu har myndigheterna slutrapporterat uppdraget (uppdraget delrapporterades 17 juni 2016). I rapporten beskriver myndigheterna vilka åtgärder man vidtagit för att verka för  att  insatser till behovsgrupperna prioriteras. En av åtgärderna som återrapporterades var att man...

Hur märker vi att det blir bättre?

Nu finns det indikatorer som kan hjälpa till att följa upp samordningsförbundets verksamhet och hur den finansiella samordningen utvecklas lokalt, regionalt och nationellt.  Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har under en längre tid arbetat med att ta fram indikatorer för att mäta vad både deltagare och samordningsförbund uppfattar är resultatet av samordningsförbundets arbete. Efter ett gediget arbete har man landat i 15 kärnindikatorer med tillhörande utfallsmått. Tanken är att dessa indikatorer ska kunna användas för att mäta förändring över tid, både för enskilda samordningsförbund, men också på en aggregerad riksnivå....

Nationella konferensen i Eskilstuna 5-6 april 2016!

Finsam i framtiden Den 5-6 april 2016 arrangerade Nationella rådet tillsammans med samordningsförbundet RAR i Sörmland en nationell konferens i Eskilstuna. Temat för årets konferens var att sätta in Finsam i ett framtidsperspektiv och i relation till samhällets andra välfärdsinsatser. Vi befinner oss i en värld med stora förändringar och nya samarbetsformer och lösningar måste skapas! Hur kan vi bli mer klara över vad som behöver göras – och av vilka? På konferensen medverkade bland annatAnn-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting samt Anders Ekholm, Institutet för...

Samordningsförbund är en viktig aktör i regeringens mål att minska sjukfrånvaron

Samordningsförbunden har upparbetade former för samverkan och det har regeringen tagit fasta på. Under 2016 riktas det specifika uppdrag kopplat till samordningsförbund via de statliga myndigheterna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. I regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro pekas även samordningsförbunden ut som en aktiv aktör för att hitta individanpassade lösningar för ovanstående grupper. Annika Strandhäll menar att berörda aktörer måste samverka för att tillsammans hitta lösningar att minska sjukfrånvaro. Hon lyfter...

MUCF:s rapport till regeringen!

Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar! Finsam är en framgångsfaktor i arbetet med unga! Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa! Det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras. Den gemensamma finansieringen och de möjligheter som frigörs i det gemensamma handlingsutrymmet ger bra förutsättningar för att tillgodose målgruppens behov. Ytterligare framgångsfaktorer som lyfts fram är...

Sociala företag och Finsam!

Vilka möjligheter har samordningsförbunden att samverka med, och främja sociala företag? Den frågan utreds nu av Nationella rådet. På flera håll i landet har samordningsförbund inlett ett strategiskt arbete med att främja arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Syftet är att vidga arbetsmarknaden för målgrupper i behov av samordnat stöd från flera myndigheter för att nå egen försörjning. Detta har lett till frågor om hur samordningsförbund kan främja ASF utan att för den skull frångå Finsamlagens intentioner. Nationella rådet (som utgörs av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt...

Finsam MittSkåne på Näringslivsdag i Eslöv!

Torsdagen den 3 september hölls en Näringslivsdag på Medborgarhuset i Eslöv. Arrangör var Därför Eslöv, som samlat ett stort antal utställare och varierande föredrag av föreläsare från Näringslivet. Finsam MittSkåne var en av utställarna med våra insatser Oden- ungdomssatsningen och Samverkan för bättre hälsa. Ett utmärkt tillfälle för dem som arbetar i insatserna att knyta kontakter med företag och andra aktörer för att skapa möjligheter till samverkan framöver. Här nedan ser du insatsledare, processledare och förbundssamordnaren hos Finsam MittSkåne.      

Varför vi behövs

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov.

De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

Detta är Finsam

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera och organisera insatser.  Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Här finns vi mer

I dagsläget finns det 83 samordningsförbund i Sverige. Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

260 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2018 finansierades 1105 insatser av Finsammedel.

 

Aktiva insatser

Här ser du ett urval av våra pågående insatser. Alla våra insatser hittar du under Läs mer

Här hittar du våra verksamhetsplaner, årsbokslut, tjänstgöringsintyg och dylikt.

Håll dig uppdaterad!

Kontakta oss

Vid akuta frågor vänligen ring, vi förbehåller oss att svara inom 48 timmar via email och kontaktformuläret.

Södergatan 29, 241 30 Eslöv

0733-548 291

    Lämna ett meddelande