Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet att genomföra en uppföljning
av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Utgångspunkt för uppföljningen är 2003 års riksdagsbeslut om lagen
om Finsam. Uppföljningen har inriktats på att beskriva och analysera de insatser
som görs inom ramen för Finsam, insatsernas resultat och nytta och hur
samverkan, samordning och samarbete utvecklats mellan de samverkande parterna.
Dessutom analyseras hur verksamheten följs upp och utvärderas.
Uppföljningen har genomförts av en arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet
med stöd från utvärderings- och forskningssekretariatet vid riksdagens
utskottsavdelning. Underlaget till uppföljningen har utarbetats av Elisabet Michailaki
Lindquist och Peter Strand vid utvärderings- och forskningssekretariatet
i samarbete med socialförsäkringsutskottets kansli. I arbetet har även sekretariatschefen
Christer Åström medverkat.

Hela rapporten finner du på länken här nedan;

Finsam,en rapport om uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser