Insatsen Nya Freja är framtagen utifrån tidigare Freja som visar på vikten av att arbeta med unga kvinnor för att bryta utanförskapet, dels för den enskilda individens och dels utifrån ett samhällsperspektiv.

 

Målet i Nya Freja är samma som förr, att med olika samverkande insatser från parter och övriga aktörer i civilsamhället bryta utanförskapet genom arbete eller studier. 

Målgruppen i Nya Freja kommer att vara unga kvinnor och unga mammor, 20–30 år, som är i behov av kontakt med flera olika myndigheter och:
befinner sig i utanförskap på grund av oavslutad grundskola eller gymnasieutbildning,
har psykisk ohälsa, är i missbruk, befinner sig i kriminella kretsar och/eller
har psykisk funktionsnedsättning som utgör hinder för individen

I Freja visade det sig finnas ett tydligt samband mellan utanförskap och våld i nära relationer.
Därför ska målgruppen också inkludera de som vi misstänker befinner sig i, eller som vi vet lever med våld i nära relationer.
Läs mer under Insats Våld i unga/nära relationer om det nya regeringsuppdraget!

Nya Frejas fokus är därför att med parterna, på strukturell och operativ nivå, ta fram samverkansstrukturer och arbetsmetoder för att stödja deltagare som lever med våld i nära relationer. Utbildningsdagar, temadagar och andra aktiviteter kommer att ges till berörd personal för att öka kunskap och kompetens hos alla inom området.

Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv finns en tydlig koppling att barn vars föräldrar befinner sig i utanförskap, på grund av att de varken arbetar eller studerar och är beroende av försörjningsstöd, ”ärver” föräldrars sätt att leva och försörja sig. Insatsen avser att arbeta med att hitta vägar att bryta denna koppling genom information och kompetensutveckling för parterna i syfte att utveckla arbetssätt för att motverka ett förväntat utanförskap för kommande generation.

 

Ansvarig samverkansstrateg
Camilla Samberg
camilla.samberg@finsammittskane.se
0730 – 36 58 97