Nu finns det indikatorer som kan hjälpa till att följa upp samordningsförbundets verksamhet och hur den finansiella samordningen utvecklas lokalt, regionalt och nationellt.

 Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har under en längre tid arbetat med att ta fram indikatorer för att mäta vad både deltagare och samordningsförbund uppfattar är resultatet av samordningsförbundets arbete. Efter ett gediget arbete har man landat i 15 kärnindikatorer med tillhörande utfallsmått. Tanken är att dessa indikatorer ska kunna användas för att mäta förändring över tid, både för enskilda samordningsförbund, men också på en aggregerad riksnivå. Indikatorerna kan även användas för att jämföra samordningsförbunds verksamheter för att kunna lyfta fram goda arbetssätt.

För att kunna fånga upp deltagares och förbundens upplevelser har man utarbetat fem enkäter. Dessa enkäter riktar sig till deltagare, personal, förbundschefer, styrelse och parternas chefsgrupp. Enkäterna har testats och omarbetats i flera steg i samarbete med Örebro Universitet.

NNS är ägare av instrumentet och kommer att noga följa användningen av det. Det är viktigt att förbunden inte formulerar om frågorna i enkäterna. – Om vi inte mäter samma saker så kommer indikatorerna inte att ge oss den nationella uppföljning eller de jämförelser som vi vill kunna presentera för våra förbundsmedlemmar och för politiken, säger Jonas Wells.

Det finns fortfarande en del frågor som behöver lösas ut och instrumentet kommer att behöva utvecklas och justeras över tid. Därför har en utvecklingsgrupp bildats. Det finns även en grupp som arbetar med att ta fram en användarmanual. Förhoppningen är denna ska vara klar senare i höst.