Finsam MittSkåne har fler insatser för att motverka psykisk ohälsa. Syftet är att identifiera och utveckla samverkansstrukturer som stödjer verksamheter som arbetar med personer med psykisk ohälsa samt individer med bristande psykisk hälsa att komma vidare till lönearbete eller studier.
Insatsen ska leda till långsiktig förändring på både struktur- och individnivå, både vad avser samverkan med andra aktörer och internt arbete hos parternas verksamheter.   Samverkan är en långsam process, behovsgruppen är komplicerad, problemet är både svårt och gemensamt för kommunerna och därför är det viktigt att vi arbetar vidare med att förbättra våra medborgares hälsa.

 

  • Långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa.

I MittSkåne-området, Eslöv, Höör och Hörby, står någon form av psykisk ohälsa för
31–42% av sjukskrivningarna, vilket är den enskilt största sjukskrivningsorsaken.
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar hos befolkningen generellt och så även i vårt område. Dessutom ökar längden på sjukskrivningsperioden för de som är sjukskrivna.

Kunskap inom primärvården kring målgruppen har ökat tack vare tidigare satsningar på Rehabkoordinatorer och Redo-grupper. Denna kunskap har visat på ett behov av att bättre koordinera och strukturera kontakterna och kommunikationskanalerna mellan primärvården och specialistvården, framförallt psykiatrin. En satsning på samverkansstrukturer mellan primärvården och psykiatrin fortsätter att utvecklas för att säkerställa kompetensen inom primärvården samt stärka kontakten med psykiatri för att förbättra de stöd som kan ges till målgruppen.

Tillfällen där patienter med långa sjukskrivningar i ryggen, psykisk ohälsa och därmed även få socialiseringsmöjligheter kommer även fortsatt att erbjudas tillfällen där rörelseglädje och gemenskap skapar ett sammanhang som påskyndar tillfrisknandet och återgången till arbete. En aktiv sjukskrivning med inslag av pulshöjande fysisk aktivitet har visat sig ge gott stöd i att bryta isoleringen och korta tiden till återgång i arbete. Deltagarnar också möjlighet att bekanta sig med olika former av fysisk träning för att hitta ”sin” aktivitet och ”sin” väg ut ur sjukskrivingen.

Deltagarna kommer från vårdcentralerna i respektive kommun och efter screening av sjukskrivande läkare och i samråd med patienten.

Samverkan med ideellsektor har i dessa sammanhang visat sig fungera mycket väl och aktiviteten kommer därför arrangeras och genomföras i samverkan med Friskis&Svettis. Friskis&Svettis finns i samtliga tre kommuner, är en välkänd organisation, arbetar med ett tillgänglighetsperspektiv och en deltagarbaserad värdegrund samt fokuserar på individuell träning som ger rörelseglädje. Deltagarna betalar 300 kronor för ett halvår med fri tillgång till hela Friskis & Svettis utbud.

Under året ska även möjligheten att starta grupper med ett lägre tempo undersökas och eventuellt utvecklas. Deltagare i både Nya Freja och insats Vilja kommer att erbjudas platser.

  • Ekonomi och Hälsa

Ett annat problem för behovsgruppen är skuldsättning. På bara några månader kan stora skulder uppkomma hos inkassobolag och kronofogden, med dryga räntor som följd – vilket leder till att utgifterna plötsligt blir oöverstigliga för lång tid framöver. Ibland med katastrofala effekter, både för ekonomi och hälsa. 

Tidigare samverkan har givit en gedigen plattform mellan de personliga ombuden och budgetrådgivarna men mer samverkan mellan olika områden och yrken behövs så att man når målgruppen i tid, det vill säga, innan dem blir skuldsatta.

Fokus för samverkan ska ligga på att fånga upp individen innan det finns skulder och individen har skapat ett negativt förhållningssätt till sin privatekonomi.

Arbetsgruppen kommer arbeta vidare med förbättringar för målgruppen genom att förfina material och metoder kring hur lokal samverkan kan skapas kring ekonomi och hälsa.

  • Personer utan sjukpenninggrundande inkomst. (SGI 0)

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och Försäkringskassan har träffats för att hitta modeller och metoder i samverkan som kan underlätta arbetet med målgruppen. Det är en målgrupp som om vi ska kunna göra det bättre för individerna och underlätta för berörd personal kräver samverkan inom och mellan myndigheterna. Även primärvården bör vara med i arbetsgruppen och kunskapsutbyte ges till varandra i ett så tidigt skede som möjligt.

En mindre kartläggning hos kommunerna behöver göras för att klargöra hur många individer

det gäller och vilket behov av samverkan ett strategiskt arbete ska fokusera på.
De frågor som ingår i kartläggningen är:

  • antal individer utan SGI
  • diagnos
  • bedömning om individen kan delta i arbetsinriktadrehabilitering

I målgruppen ingår både de individer med intyg från vården som styrker att de är en del av målgruppen och de individer som inte har intyg men som handläggare bedömer skulle få intyg från vården om besök kunde ordnas.
När det gäller möjliga individuella aktiviteter för att t.e.x bryta isolering och skapa aktivitet i vardagen finns exempelvis redan Kom igång (jämlik hälsa), en fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa i samarbete med Friskis&Svettis men mer behöver göras.

Arbetsgruppen ska också undersöka och arbeta vidare med hur SIP:ar ska kunna användas i arbetet med målgruppen.

  • Kunskapsöverföring kring psykisk ohälsa

Det finns ett behov att öka samverkan mellan primärvården och psykiatrin tillsammans med socialtjänsten inom kommunerna.

För att kunna möta upp behoven och uppnå vinsterna kommer aktiviteterna att fokusera på kunskapsöverföring och relationsbyggande möten mellan aktörerna. Den ideala situationen efter att aktiviteterna är genomförda är regelbundna träffar mellan aktörerna inom olika yrkeskategorier. Insatsens resultat ska vara hållbart över tid och kunna överleva som en relevant och effektiv aktivitet för samtliga parter. Tanken med träffarna är att kunskapsutbytet ska kunna ske enligt de behov som vårdenheterna har och att patienternas behov ska vara i centrum.

Formatet för insatsen är tänkt att starta i det lilla och sedan på ett hållbart vis kunna utvecklas till en mer heltäckande form. Arbetet påbörjas tillsammans med de tre vårdenheterna. När det praktiska detaljerna är på plats och en omgång träffar har anordnats utvärderares konceptet och då kommer en eventuell utbyggnad med fler vårdenheter att ske.

Upplägget är att personal från psykiatrin kommer ut till vårdenheterna och genomför en ärendebaserad gruppdiskussion i 90 minuter. Inför denna diskussion ska var och en av deltagarna ha 60 minuters individuell förberedelsetid för att sammanställda de ärenden och svårigheter de vill diskutera. Frågorna ska delges personalen från psykiatrin i förväg så att hen kan förbereda ett material. Förberedelsetid 60 minuter. Efter träffen ska det finns möjlighet för deltagarna att arbeta in den nya kunskapen i sin vardagliga rutin och få återkoppling kring resultatet.

Finsams bidrag blir här att finansiera den tid som behövs för att kunna pröva och utveckla möjligheten till att träffas.
En plan för hur uppföljning och utvärdering av insatsen ska tas fram så att vi kan försäkra oss om att aktiviteten leder till den önskade måluppfyllelsen.