Våra insatser

  

 

 

Aktiva insatser

Freja

Insatsen Nya Freja är framtagen utifrån pågående Freja som visar på vikten av att arbeta med unga kvinnor för att bryta utanförskapet, dels för den enskilda individens och dels utifrån ett samhällsperspektiv.   Målet i Nya Freja är att med olika samverkande...

Våld i unga/nära relationer

 Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i en nära relation Totalt uppgav knappt var femte person i åldern 16–24 år (18 %) att de någon gång utsatts för systematiska kränkningar eller förödmjukelser, försök till inskränkning av deras frihet, hot,...

Skolinsats Hörby

Finsams nya insats är en strukturinsats och riktar sig till Hörby kommuns skolor, högstadium/IM/ISA/Komvux. Anledningen till att vi har fokus på Hörby är att Hörby kommun ville göra mer för de ungdomar de mött i insats Oden och ansökte med en idé till Finsam....

Utbildningsinsats

Höörs kommun har sedan 1999 framgångsrikt använt metoden Familjerådslag i social sektor och en del av utbildningsinsatsen är att sprida metoden till fler. Socialstyrelsen skriver: Grundidén för familjerådslag är en tro på att barnet, familjen och de närstående har en...

Insatser mot psykisk ohälsa

Finsam MittSkåne har fler insatser för att motverka psykisk ohälsa. Syftet är att identifiera och utveckla samverkansstrukturer som stödjer verksamheter som arbetar med personer med psykisk ohälsa samt individer med bristande psykisk hälsa att...

Vilja

VILJA kallar vi insatsen för unga med aktivitetsersättning, UMA, som är en grupp unga, 19–29 år, som uppbär ersättning från Försäkringskassan, men som i viss utsträckning är utan aktivitet. Individerna har kartlagts och det visar sig att ersättningen inte lever upp...

Indikatorer NNS

NNS indikatorer är ett instrument speciellt utvecklat för samordningsförbunden. Genom att samordningsförbunden, via enkäter, frågar de med relevanta perspektiv (deltagare och personal i verksamheter, parternas chefsgrupp samt styrelse), ges möjligheten att på olika...

Avslutade insatser

Öppna spår

Många människor har idag i Sverige en svag arbetsmarknadsförankring. I vissa grupper är arbetslösheten stor, utbildningen låg liksom en nästan obefintlig arbetslivserfarenhet. Att ge dessa personer som står så långt från arbetsmarknaden en chans till arbete, är en av...

Oden

Ungdomsarbetslösheten har sedan krisen på 1990-talet varit ständigt närvarande i den politiska debatten och det finns betydande variationer beroende på var i landet unga bor. För de allra flesta ungdomar löser sig situationen efter en kortare tids arbetslöshet men för...

Mariamottagningen Mellersta

Antalet personer med risk och missbruk samt beroende ökar i Sverige. Det gör även den psykiska ohälsan och samsjuklighet förekommer i stor utsträckning. Ungdomar och unga vuxna är en högriskgrupp för droganvändning och det kan vara livsavgörande för ungdomen att...

Social Lots

Syftet med den sociala lotsverksamheten ska definieras som en insats riktad till de individer som är föremål för rehabiliterande insatser som Samordningsförbundet MittSkånes medlemmar ansvarar för. Insats Social Lots – 2013-01-01 – 2014-12-31 Eslövs kommun har via...

MITHRA

Allt det bästa med Mithra är från och med 2016-01-01 en självklar del av familjefridsavdelningen i Hörby kommun.  En slutrapport presenteras under våren 2016. Finsam MittSkåne finansierar direktriktade stödinsatser på individbasis då det ger dels samhällsekonomiska...

Fokus Hälsa

Finsam Mittskåne arbetar utifrån ett Salutogent förhållningssätt och menar att psykisk HÄLSA handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga...

Utvägen

I lagen om finansiell samordning framgår i 2 § att ”Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.”...

Insam

Migrationsrelaterad Hälsa (Insam) Arbetsförmedlingen ansvarar för insatsen medan Finsamförbunden Staffanstorp- Burlöv, MittSkåne, Kävlinge- Lomma och Lund finansierar den. Syftet med insatsen är att bidra till att minska antalet långtidsarbetslösa bland nyanlända och...