Akiva insatser

VILJA

Vilja är en insats för unga i åldern 19-29 som har ersättning från  Försäkringskassan, men som i viss utsträckning är utan aktivitet.

Tryck här för att läsa mer om Vilja

FREJA

Insatsen Nya Freja kommer att avslutas under våren 2021. Insatsen riktar sig till unga kvinnor (20-30 år) och målet är att bryta utanförskap med arbete eller studier.
Tryck här för att läsa mer om Freja

SAKNAS

Saknas är ett närvarofrämjande arbete i Hörby kommun riktat mot unga som riskerar långvarig problematisk skolfrånvaro. 

Tryck här för att läsa mer om Saknas

Utbildningsinsats

En utbildningsinsats riktad till MittSkånes medlemsparter.
Insatsen baseras på metoden Familjerådslag som sedan 1999 använts framgångsrikt av Höörs kommun

Tryck här för att läsa mer om utbildningsinsatsen

SGI-0 

SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa riktar sig till sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst.
Insatsen syftar till att på ett hållbart sätt säkerställa att målgruppen får möjlighet till rehabilitering

Tryck här för att läsa mer om SGI-0

Avslutade insatser

Öppna spår

Syftet med insatsen är att inom integration och utanförskap ta fram värdefulla och nytänkande aktiviteter för att i samverkan genomföra dessa.
Olika verksamheter i insatsen innefattar IT-guider, Rådrum samt Familjens hus


Tryck här för att läsa mer om Öppna spår

Oden

Oden arbetar för att bryta ungdomars sociala utanförskap och inaktivitet. Genom att förbereda dem för arbetsmarknaden leder det till nya eller fortsatta studier/arbete. Oden avslutades som insats och implementerades 2019

Tryck här för att läsa mer om Oden

Mariamottagningen

MittSkåne har agerat medfinansiärer till att ta fram en Mariamottagning för mellersta Skåne.
Mariamottagningen riktar sig till unga (och den unges anhöriga) med ett risk- eller missbruk. 

Tryck här för att läsa mer om Mariamottagningen mellersta

Social Lots

Social Lots (2013-2014) var en utvecklingsinsats inom Eslöv kommuns Budget- och Skuldrådgivning, och syftade till att stärka personer som deltar i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och därigenom förbättra effekten av insatserna. 

Tryck här för att läsa mer om Social Lots

MITHRA

Insatsens mål är att personer som utsatts för våld i nära relationer skall få stöd och hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Insatsen avslutades och implementerades i årsskiftet 2015/2016.

Tryck här för att läsa mer om MITHRA

Fokus Hälsa

Syftet med insatsen är att identifiera och utveckla samverkansstrukturer som stödjer personer med psykisk ohälsa att komma vidare till lönearbete eller studier. Målet med insatsen är långsiktig förändring.

Tryck här för att läsa mer om Fokus Hälsa

Utvägen

Målet med insats Utvägen (2012-2014) är att bryta långvarigt biståndsberoende, att hitta egna styrkor, att ta kontroll över sin situation, att bli sedd, att bryta utanförskap, att hitta en plats i samhället vilket leder till en känsla av sammanhang

Tryck här för att läsa mer om Utvägen

INSAM

INSAMs syfte är att bidra till att minska antalet långtidsarbetslösa bland nyanlända och öka andelen nyanlända personer i arbete eller studier. Genom rutiner och arbetssätt för att få delarna att driva mot snabbare etablering på arbetsmarknaden. 

Tryck här för att läsa mer om INSAM

Insatser mot psykisk ohälsa

En samling av insatser som arbetar för att främja långsiktig förändring på struktur- och individnivå, för de som arbetar med, eller personer som har bristande psykisk hälsa.

Tryck här för att läsa mer om de olika insatserna mot psykisk ohälsa

Våld i unga/nära relationer

Ett regeringsuppdrag (2019-2021)
Sju pilotverksamheter skapades på ett antal platser i landet för att pröva hur förbunden kan samordna insatser för att upptäcka våld och stödinsatser till våldsutsatta.

Tryck här för att läsa mer om Våld i ungas relationer

Indikatorer NNS

NNS Indikatorer är ett instrument för 
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen
av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Tryck här för att läsa mer om NNS indikatorer