I insatsen IT-guide utbildas nyanlända ungdomar till IT-guider dessa lär i sin tur ut användning av en dator, läsplatta och mobiltelefon till seniorer. IT-guide har därmed både en primär och en sekundär målgrupp. Seniorerna lär sig att använda sökmotorer, e-post, internetbank, mina vårdkontakter med mera och i utbyte lär sig ungdomarna det svenska språket samt svenska sociala och kulturella koder som finns i samhället. Gränsöverskridande mötesplatser, bibliotek och träffpunkter såsom äldreboenden, skapar förutsättningar för delaktighet. IT-guide träffarna sker under helger och skollov. IT-guide är ett utveckling- och identitet insats som ska synliggöra att nyanlända ungdomar är en samhällsresurs. Insatsen bidrar till en mer effektiv språkinlärning över kultur- och generationsgränser, samt skapande av möten som naturligt inte inträffar. Det åsyftar även att skapa en större insikt och förståelse för varandra samt de olika bakgrunder, kulturer, erfarenheter och språk som finns mellan och inom de två målgrupperna.

IT-guide bedriver verksamhet med IT-guider med nysvenska ungdomar för främst seniorer men även andra målgrupper. Konceptet har tagits fram och utvecklats under en sexårsperiod i samarbete med ett tiotal kommuner. I verksamheten ingår ungdomar i åldern 16-19 år som i huvudsak rekryteras från Språkintroduktionsprogram på gymnasiet. 

Huvudsyftet med verksamheten är integration och ökad delaktighet av nysvenska ungdomar i samhälle och arbetsliv, samtidigt ökar det seniorers delaktighet på Internet. Fördelen är att öka den digital delaktighet, samt skapar mångkulturella mötesplatser.

Varje år är det nya ungdomar som utbildas och blir it-guider. De ungdomar som utbildas första året kan därmed bli handleda de nya ungdomarna. Nästa steg är att bli teamledare eller utbildningsledare inom IT-kunskap eller utbilda nya it-guider, vilket gör att detta inte bara är ett första jobb utan också en karriärmöjlighet. Ungdomarna utbildas i ledarskap och marknadsföring utöver IT-kunskap.

Vill du veta mer om IT-guider så kontakta camilla.hindersson@horby.se