Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar!

Finsam är en framgångsfaktor i arbetet med unga!

Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa!

Det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras.

Den gemensamma finansieringen och de möjligheter som frigörs i det gemensamma handlingsutrymmet ger bra förutsättningar för att tillgodose målgruppens behov. Ytterligare framgångsfaktorer som lyfts fram är vikten av individanpassat stöd med flexibilitet, bra bemötande och gott om tid. I sin slutrapport lämnar MUCF följande rekommendationer till regeringen:

Individanpassat stöd med gemensam finansiering

Rikta särskilda statliga medel för satsningar på unga med psykisk ohälsa till samordningsförbunden inom Finsam. Definitionen av psykisk ohälsa ska vara bred och inkludera alla unga med komplex problematik som har behov av anpassat individuellt stöd.

Öka samordningen mellan departementen kring uppdrag som rör målgruppen

Samordna regeringsuppdrag till myndigheter i ett tidigt skede när uppdragen riktar sig till gemensamma målgrupper. Dessutom bör det ställas tydligare krav på samverkan i respektive myndighets uppdragsbeskrivningar.

Förtydliga spridningsuppdrag hos statliga myndigheter

Tydliggör i sektorsansvariga myndigheters uppdragsbeskrivningar att spridning av erfarenheter och metoder ska ske så att resultaten har förutsättningar att tillvaratas på bästa sätt.

Kartlägg behovet av psykologstöd eller psykisk diagnos

Lokala verksamheter bör kartlägga individers behov av psykologstöd eller psykisk diagnos.

Stärk ungdomsperspektivet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor föreslås få i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap till verksamheter som möter unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

 

modell_for_stod_till_unga_med_psykisk_ohalsa_som_varken_arbetar_eller_studerar_0