Bakgrund

Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby (Finsam MittSkåne) bildades den 1 april 2011
i enlighet med Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet MittSkånes medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

Ett samordningsförbund ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan medlemmarna. Förbundet ska inom ramen för den finansiella samordningen finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande medlemmarnas ansvarsområde. Förbundet svarar även för lokal uppföljning och utvärdering.
Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Förbundet ansvarar därför inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall.

 

Vår organisation

Förbundet leds av en styrelse med sex ordinarie ledamöter samt sex ersättare, samtliga från de medlemsparter som ingår i förbundet.
Styrelsen är en juridisk person och har sedan 2011-08-08 anställt en verkställande tjänsteman (förbundschef) på sjuttiofem procent med ansvar för att styrelsens beslut verkställs och följs upp. Under 2020 har även en administratör samt två samverkansstrateger anställts.
I Samordningsförbundet finns det en beredningsgrupp som består av tjänstemän på beslutandenivå.
Förbundschef arbetar aktivt tillsammans med beredningsgruppen för att den enskilda individen ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. I de insatser som styrelsen beviljat ett finansiellt stöd till ska förbundschef sitta med i respektive styrgrupp.
Medlemssamråd genomförs en gång om året.

Genom att utveckla fungerande samverkan kan vi undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheterna!

Styrelsen är unik eftersom det är både politiker och tjänstemän som är ledamöter. I vårt Samordningsförbund finns det sex ordinarie ledamöter och sex ersättare.

 

Ordinarie ledamöter
Gabriel Barjosef, ordförande Eslöv
Hanna Ershytt, vice ordförande, Region Skåne
Cecilia Braun, Försäkringskassan
Marie-Louise Lindbladh, Arbetsförmedlingen
Margareta Johansson, Höör kommun
Stefan Borg, Hörby kommun

Ersättare
Claus-Göran Wodlin, Eslövs kommun
Ingrid Lennervald, Region Skåne
Gabriella Lidquist, Försäkringskassan
Sara Kastman, Arbetsförmedlingen
Kent Staaf, Höör kommun
Percy Hallquist, Hörby kommun

Beredningsgrupp består av ansvariga chefer som är företrädare för de samverkande myndigheterna och är den grupp som verkställande tjänsteman arbetar tillsammans med.  

Förbundschef har många olika roller. Det handlar bland annat om att inspirera myndigheterna att bygga upp något som är nytt och obeprövat, som utmanar bestående strukturer och leder till en bättre välfärd. Det är också viktigt att kunna bygga nätverk, skapa mötesplatser där människor får träffas och på olika sätt främja samverkan. Att administrera och verkställa de beslut som fattas av Samordningsförbundets styrelse är en annan sida av arbetet.