Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lämnat in en återrapport om åtgärder för att förstärka insatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.
I myndigheternas regleringsbrev för 2016 fick myndigheterna ett uppdrag att verka för att stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning förstärks genom samverkan inom samordningsförbunden. Nu har myndigheterna slutrapporterat uppdraget (uppdraget delrapporterades 17 juni 2016).
I rapporten beskriver myndigheterna vilka åtgärder man vidtagit för att verka för  att  insatser till behovsgrupperna prioriteras. En av åtgärderna som återrapporterades var att man under 2016 gav samordningsförbunden möjlighet att söka medel för insatser riktade till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. Åtgärden har följts upp via enkäter och återrapporter från förbunden.
Rapporten redogör också för de organisatoriska utmaningar som finns i uppdraget, då myndigheter inte på egen hand kan styra vilka verksamheter förbunden finansierar.
Se hela rapporten på finsam.se