Höörs kommun har sedan 1999 framgångsrikt använt metoden Familjerådslag i social sektor och en del av utbildningsinsatsen är att sprida metoden till fler. Socialstyrelsen skriver: Grundidén för familjerådslag är en tro på att barnet, familjen och de närstående har en förmåga att planera och genomföra lösningar som fungerar bäst för det aktuella barnets situation. Med familj avses familjemedlemmar och andra personer i familjens närhet som de uppfattar som viktiga. Familjerådslaget förväntas leda till ett bättre samarbete mellan familjer och myndigheter. Genom att inkludera den utvidgade familjen, finnes kunskaper om sina egna styrkor och svagheter och valen av insatser blir då mer hållbara och effektiva.

Familjerådslag är ett möte. En opartisk samordnare organiserar mötet, så att det blir så konstruktivt som möjligt. Strukturen är viktig, så att alla får uttrycka sin mening och tala till punkt. Mötets syfte är att alla ska kunna fokusera på rådslagets huvudperson och kunna blicka framåt istället för att fastna i det som inte fungerar. Samordnaren träffar alla som ska vara med på familjerådslaget innan mötet och förbereder dem och innan mötet drar igång kommer berörda professioner och ger relevant information till rådslaget. Syftet med insatsen familjerådslag vid barnavårdsärenden är att minska risken för att barn utsätts för vanvård och övergrepp och att tillvarata familjers styrkor, samt att tillgodose familjers rätt att medverka i beslut som rör dem och deras barn. Vidare visar metoden ett förbättrat samarbete mellan socialtjänst och familjer och ett minskat behov av myndighetsinsatser i familjers liv.

Läs mer på : https://www.hoor.se/omsorg-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjeradslag/

Insatsen är planerad att täcka in fler utbildningar, då vi på Finsam fått önskemål om detta från verksamheterna hos parterna.

Ansvarig samverkansstrateg Camilla Hindersson, camilla.hindersson@horby.se 072-987 69 56