Insats Saknas är en strukturinsats som riktar sig till Hörby kommuns skolor, högstadium, IM, ISA och Komvux.
Hörby kommun ville göra mer för de ungdomar de mött i insats Oden så de ansökte till FINSAM MittSkåne med en idé som ledde till insats Saknas. 

 

Kort kan det beskrivas som att införa en omvänd inkludering. Att tänka från det andra hållet. I många skolor undervisar vi elever enligt en mall och sen anpassar vi för de som inte passar in i mallen, vi ska tänka tvärt om. Hur utformar vi den fysiska miljön i klassrummet så att alla kan vara kvar i det fysiska rummet?
Exempel på att införa omvänd inkludering finns och många skolor är på väg att starta upp, de skolor som gjort omvänd inkludering ser att arbetssättet med en så kallad NPF-säkrad skolmiljö förbättrar för alla elever.

Elever med hög skolfrånvaro är ett stort problem för den enskilde och blir ofta kostsamt för samhället över tid – utanförskap är dyrt.

 

I en regeringsutredning (SOU 2016:94) vars intention var att analysera orsakerna till långvarig eller ofta återkommande frånvaro, framkom förslag på förändring.
Förändringen utgår från kända riskfaktorer för frånvaro och från de brister som identifierats på strukturell nivå inom följande primära problemområden:

  • Det finns brister i skolans och elevhälsans närvarofrämjande arbete och i arbetet med att förebygga frånvaro. Arbetet inriktas främst på åtgärder när frånvaron väl är ett faktum.
  • Det finns brister i närvaroregistrering, vilket innebär att frånvaro inte upptäcks eller upptäckts för sent.
  • Det finns brister i uppföljning och analys av frånvaro, vilket leder till att man ofta reagerar för sent på frånvaro.
  • Det finns en bristande kunskap om vad som främjar närvaro.
  • Det förekommer brister i kartläggningen av orsakerna till frånvaro, vilket leder till att det finns risk för att rätt åtgärder inte vidtas.
  • Det finns brister i samverkan mellan olika aktörer.

Utredningens förslag mynnar ut i att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigare stadium än vad som sker i dag och att eleverna ska få den hjälp de behöver för att deras rätt till utbildning ska tillgodoses.

 

Elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, löper en större, ca 53 %, risk för omfattande skolfrånvaro. Skolinspektionen har i anmälningsärenden beträffande omfattande frånvaro och behov av stöd uppmärksammat att skolorna har särskilt svårt att möta behov av stöd och anpassning som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har, vilket också bekräftas av bland annat av Riksförbundet Attention.

 

Tryck här för att läsa mer om Saknas
eller kontakta: 

Ansvarig samverkansstrateg
Camilla Hindersson
camilla.hindersson@finsammittskane.se
0729 – 87 69 56