Samordningsförbunden har upparbetade former för samverkan och det har regeringen tagit fasta på.

Socialförsäkringsminister  Annika Strandhäll Socialdepartementet

Socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll
Socialdepartementet

Under 2016 riktas det specifika uppdrag kopplat till samordningsförbund via de statliga myndigheterna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. I regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro pekas även samordningsförbunden ut som en aktiv aktör för att hitta individanpassade lösningar för ovanstående grupper. Annika Strandhäll menar att berörda aktörer måste samverka för att tillsammans hitta lösningar att minska sjukfrånvaro. Hon lyfter särskilt fram potentialen hos samordningsförbunden.

– Varför uppfinna hjulet på nytt när det finns en etablerad struktur för samverkan inom ramen för samordningsförbundens verksamhet? Annika Strandhäll resonerar vidare och menar att även om inte alla kommuner finns med i ett samordningsförbund idag, finns det ändå samordningsförbund från norr till söder. Det ger en möjlighet att använda en upparbetad form för samverkan och även se hur den skulle kunna utvecklas ytterligare.

– Det pågår en diskussion inom regeringskansliet kring möjligheten att kunna rikta uppdrag till samordningsförbunden. Samordningsförbunden har funnits olika länge och därför kommit olika långt i utveckling av sin verksamhet, men vi ser ju samtidigt att det finns så pass mycket välutvecklade insatser finansierade av samordningsförbund runt om i landet att det skulle vara möjligt att lägga nationella uppdrag. Hon betonar också att ifall det blir fråga om fler riktade uppdrag så kommer dessa att ges via de statliga myndigheterna och att det då självklart finns en förväntan att myndigheterna prioriterar detta. Hon nämner också i detta sammanhang att det skulle vara spännande att testa att starta pilotverksamheter ute hos förbunden.

Gör en fantastisk skillnad

Annika Strandhäll tycker att grundbulten i samordningsförbunden sätt att arbeta är att hitta individanpassade lösningar, vilket behövs för att kunna stödja långtidssjukskrivna tillbaka till arbete. Det gäller även för unga med psykisk ohälsa som är en enormt viktig grupp där förbundens individanpassade arbetssätt lämpar sig särskilt bra.

Annika Strandhäll har en lång erfarenhet ifrån sina tidigare uppdrag kopplat till samordningsförbund.
– Jag har sett vilken fantastisk skillnad ett välfungerande samordningsförbund gör, där alla aktörer deltar aktivt och där det finns ett starkt engagemang. Även för personer med svår problematik.

Snart efter att Annika Strandhäll blev minister blev hon uppmärksammad på frågan att objektivt kunna utvärdera samordningsförbundens insatser.

– Samtidigt kan jag se att delar av de framgångar man kan nå i ett samordningsförbunds verksamhet kanske inte alltid är så lätt att utvärdera med de måttstockar som vi har idag. Jag tänker till exempel på de personer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden där man kan konstatera att man med stöd och hjälp från samordningsförbund och de olika aktörerna kan få en person betydligt mera färdig för arbetsmarknaden eller ett bättre liv på det individuella planet, men att vi inte riktigt har rätt metoder för att följa upp det eller utvärdera det. Det är en fråga som jag har med mig när det gäller förbundens fortsatta arbete.

Finsam skapar hängbroar

Annika Strandhäll har besökt flera samordningsförbund för att ha dialog med dem och hon ser väldigt positivt på finsamlagstiftningen och förbunden som företeelse.

– Jag upplever att det som man väldigt ofta diskuterar i olika forum handlar om att bryta stupstockarna och skapa hängbroar och där har vi ju en grundstruktur i Finsamlagstiftningen. Sett till hur samhället utvecklas och komplexiteten kring olika problem som individen kan möta i livet som leder till utanförskap och sjukfrånvaro, så kommer det att krävas samverkan för att i olika sammanhang bryta de negativa mönstren.

– Jag ser verkligen positivt på möjligheterna att utveckla Finsam, eftersom det finns så många olika områden där man hela tiden pratar samverkan men inte nyttjar de strukturer vi har fullt ut, avslutar Annika Strandhäll.