SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa är en ny insats i FINSAM MittSkåne.
Personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI-0) får ingen ersättning från Försäkringskassan och är därför hänvisade till försörjningsstöd.
Insatsen syftar till att på ett hållbart sätt säkerställa, genom ökad samordning och strukturerat arbetssätt över organisationsgränserna, att personer med försörjningsstöd och ohälsa får möjlighet till rehabilitering – vilket i sin tur innebär förbättrad hälsa och ekonomi för den enskilde samtidigt som samhällsekonomin stärks

2020 genomfördes en kartläggning över försörjningsstödstagare med ohälsa i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.
Resultatet visar på att ohälsotalet är stort och psykiatriska diagnoser är vanligast. Diagnoser som sticker ut är PTSD, blandade ångest- och depressionstillstånd, ADHD samt recidiverande depression.

Kartläggningen visar också på att det är 2% som tar del av Försäkringskassans samordning av rehabiliteringsinsatser vilket i sin tur gör att få (1%) får tillgång till det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
En bra ingång för att ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser är att kalla till ett SIP -möte (Samordnad Individuell Planering).
Resultatet från kartläggningen visar att det är 2% som har haft en SIP. Klicka här för att läsa mer om vad en SIP är

Insatstiden kommer att ägnas till att:

  • Skapa struktur för samverkan som är långsiktig och inte personbunden 
  • Ta fram metod och material som stöd i arbetet med målgruppen, tex handläggarstöd
  • Genomföra kompetenshöjande insatser, utbildningar och föreläsningar inom relevanta områden
  • Nå ut med information till berörda parter
  • Utarbeta deltagarinsats om behov identifieras

 

Röster från handläggare efter presentationen av kartläggningen den 11 mars 2021:

“Jag inser så att den lilla människan lätt hamnar mellan stolarna mellan olika instanser. Det känns inte så bra. Är man då redan svag och har svårt att förstå – hur lätt blir det då för personen som redan kanske har mängder av misslyckanden i bagaget? 

“Att vi borde kunna arbeta på ett annat sätt. Väldigt få SIP och samordning med FK”

“Det borde finns en väg in för möten och åtgärdsplaner. Jag vill se ett nära samarbete med långsiktighet där det gemensamma målet är individens förbättrade hälsa och framtid.”

 “En person som samordnar. Case manager.” 

 

Om du vill veta mer om insatsen och/eller ta del av kartläggningens resultat kontakta

Karolina Bengtsdotter
karolina.bengtsdotter@finsammittskane.se
0709 – 20 81 31