Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att föreslå en modell för samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa.

Ytterligare en del i uppdraget är att se över hur samverkan mellan olika aktörer kan utformas för att förbättra stödet för dessa unga att återkomma i aktivitet. Utöver aktörerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting pekas samordningsförbund ut som en viktig aktör att samråda med i arbetet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska redovisa uppdraget till regeringen senast 30 september 2015.

Bakgrund
Förekomsten av unga kvinnor och unga män som varken arbetar eller studerar har uppmärksammats i Sverige under senare år. Unga etablerar sig senare på arbetsmarknaden i dag än för några årtionden sedan. Det finns emellertid unga som verkar ha särskilt svårt att få fäste på arbetsmarknaden och som av olika skäl varken arbetar eller studerar. Särskilt svår är etableringen för unga med funktionsnedsättning.
Unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar får ofta insatser från flera olika aktörer i välfärdssystemen. Det har genom åren konstaterats att det finns behov av att bättre samordna insatser från olika huvudmän, främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och kommuner och landsting, men även att inkludera det civila samhället.

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/246100